Článek

Za nové logo nabízí Český statistický úřad až 250.000 Kč

ČSÚZa nové logo nabízí Český statistický úřad až 250.000 Kč

Český statistický úřad ve spolupráci s Unií grafického designu pořádá soutěž na nové logo. Soutěž je vyhlášena přímo ukázkově. Odborníky do komise vyšle Unie, postoupivší do druhého kola získají skicovné 5.000 korun a vítěz pak odměnu ve výši až 250.000. Co víc si přát? Grafici, jdete do toho?

Stručné podmínky

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka pro zadavatele – Český statistický úřad. Značka by měla sestávat ze samostatně použitelného grafického symbolu, který bude zároveň doplněn o textovou část „Český statistický úřad“ nebo o zkrácenou variantu „ČSÚ” (kombinovaná značka).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „uchazeč“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže o návrh (až do okamžiku uveřejnění výsledků hodnocení návrhů) anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby hodnotící komise při hodnocení návrhů nebyla schopna přiřadit účastníka soutěže o návrh k návrhu, který podal.

Uchazeč předloží zadavateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 11. 5. 2011 do 12.00 hodin.

Každému uchazeči, který postoupí do 2. kola a splní podmínky 2. kola soutěže, uhradí zadavatel skicovné ve výši 5.000 Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán a rozpracován podle stanovených požadavků. V případě, že uchazeč nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Skicovné bude uchazečům vyplaceno až po ukončení 2. kola soutěže.

Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh takové licenční smlouvy tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí zadavateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky za celkovou smluvní odměnu ve výši 100.000 Kč bez DPH.

Zároveň s ním zadavatel může uzavřít v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Českého statistického úřadu. Předpokládaná hodnota této zakázky bude činit max. 150.000 Kč bez DPH. Obsah smlouvy bude stanoven v jednacím řízení mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

Na webu ČSÚ si stáhněte kompletní podmínky – výzvu, přihlášku a licenční smlouvu. Živá diskuze na toto téma již probíhá na blogu Fontu.

 

Zdroj: ČSÚ, Font

 

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/cesky-statisticky-urad-logo.html

19.04.11