Článek

Výběrové řízení na zpracování jednotného vizuálního stylu Letní filmové školy Uherské Hradiště 2009

Letní filmová škola Uherské HradištěVýběrové řízení na zpracování jednotného vizuálního stylu Letní filmové školy Uherské Hradiště 2009

AČFK, o.s., výhradní pořadatel Letní filmové školy Uherské Hradiště 2009 (dále jen „LFŠ“), vypisuje výběrové řízení na grafické zpracování jednotného vizuálního stylu pro LFŠ 2009 (24. 7. — 2. 8. 2009). Výběrové řízení je vypsáno ke dni 16.12.2008.

Co je Letní filmová škola Uherské Hradiště
Letní filmová škola Uherské Hradiště je akcí s dlouholetou tradicí. Její historie a původ sahá do počátků tzv. klubového hnutí v Československu v 60. letech. V 90. letech se LFŠ stala jednou z předních filmových událostí v české kultuře, kterou zůstává do současnosti. Hlavním cílem je vytvářet pravidelný, tématicky stanovený filmový i doprovodný program, který rozšiřuje společenské, politické a kulturní souvislosti. Hlavní cílovou skupinou Letní filmové školy jsou převážně studenti ve věku 17 — 30 let.

Program 35. LFŠ Uherské Hradiště 2009
Plánované hlavní cykly LFŠ 2009 jsou:

Fokus: Rakousko, přehlídka historických cyklů (němé erotické filmy, heimat filmy) i současné rakouské kinematografie (dokumentární a experimentální film) a retrospektiv významých autorů (Michael Haneke, Michael Glawogger, Ulrich Seidl, Barbara Albert, Valie Export).

Fokus: Belgie představí cykly související s výraznými osobnostmi belgického filmu (bratři Dardennové, André Malraux) filmy vztahující se k belgickému surrealismu a komiksu.

Napříč Evropou: migrace jako syndrom je cyklus uvádějící do souvislostí fenomén migrace (politické, ekonomické) a jeho filmového zobrazení. Vedle zásadních děl představíme i tvorbu související se zobrazováním Rómské komunity v Evropě.

Komiks: z papíru na celuloid je cyklus věnovaný adaptacím komiksových románů v kinematografii a jejich jednotlivých fúzí a prolínání.

Předmět výběrového řízení
Cílem je vytvoření jednotného vizuálního stylu a prezentace 35. LFŠ na území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.

Účastníci výběrového řízení
Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a členové hodnotící komise.

Podmínky výběrového řízení
Soutěžící do uzávěrky 1. kola soutěže, tj. do 15. února 2009, dodají soutěžní práci a řádně vyplněnou přihlášku na níže uvedenou adresu (viz. kontaktní adresy). Zasláním přihlášky poskytují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.

Zadání výběrového řízení
Požadovaný rozsah a zpracování pro 1. kolo
1 ideový plakát formátu A1

Požadovaný rozsah a zpracování pro 2. kolo
1 plakát doprovodných akcí A1
1 webová stránka
1 vnitřní dvoustrana katalogu (A5)
obálka katalogu (A5)

Požadovaný rozsah a zpracování pro vítěze 2. kola
plakáty různých formátů (A0, A1, programový plakát, plakáty na doprovodné akce, ozvěny, bianco plakáty atd.)
katalog, sborník
programová brožura
výprava prostor na LFŠ (plachty, bannery, stojany, průčelí budov)
webové stránky LFŠ
inzertní a informační bannery (v počtu cca 10 ks – flash, gif)
prezentační materiály LFŠ (pdf, powerpoint)
grafický lay-out Filmových listů (zpravodaje LFŠ, jedno vydání před LFŠ a během LFŠ denní vydání)
reklamy v médiích (v počtu cca 30 lišících se kusů)
televizní znělka (spot) LFŠ 2009 v délce 25 — 30 sekund a kinoznělka (kompletní dodání k postprodukci včetně hudby)
propagační materiály LFŠ (trička, tužky, aj.)

Hodnocení
Vyhodnocení soutěžních prací provede hodnotící komise ve složení:
Petr Korč (předseda AČFK)
Lenka Zemánková (tisková mluvčí a PR AČFK)
Jakub Němeček (programista AČFK)
Pavel Bednařík (umělecký ředitel AČFK)
Marek Malůšek (fotograf)

Kritéria hodnocení
splnění požadavků z hlediska předmětu výběrového řízení a požadavků na obsah soutěžního díla
originalita a výtvarná úroveň řešení
původnost soutěžního díla
jednoduchost a srozumitelnost

Vyhodnocení prvního kola
Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční od 16. 2. do 18. 2. 2009. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejvýše pět nejzdařilejších návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže.

Vyhodnocení druhého kola
Hodnocení druhého kola soutěžních návrhů bude provedeno hodnotící komisí na podkladě prezentace návrhů soutěžícími a vzájemném hodnocení návrhů soutěžícími. Termín prezentace pro 2. kolo soutěže je 3. března 2009.

Vyhlášení výsledků
Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.
Všem soutěžícím budou písemně nebo emailem oznámeny výsledky soutěže bezprostředně po vyhodnocení obou kol.

Ceny
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 5.000 Kč. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 140.000 Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití jednotného vizuálního stylu Letní filmové školy Uherské Hradiště 2009.

Dopracování
Dílo bude předáváno postupně. Termín pro předání jednotlivých částí díla a jeho další specifikace budou stanoveny ve smlouvě. Smlouva bude uzavřena na dobu od 10. března 2009 do 20. srpna 2009. Po celou tuto dobu musí být grafik k dispozici zadavateli soutěže.

Kontaktní adresy
Vyhlašovatel
Asociace českých filmových klubů, o.s.
Sportovní hala, nám. Míru 860, 686 01 Uherské Hradiště
produkce@acfk.cz
IČO: 613 87 550

Kontaktní osoba
(zajišťuje vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími)
Lenka Zemánková
tel.: 724 339 599, email: lenka.zemankova@acfk.cz

Návrhy dle zadání zasílejte i s vyplněnou přihláškou a s vlastním porfoliem nebo odkazem na vlastní portfolio dosavadní tvorby do 15.2.2008 emailem na adresu lenka.zemankova@acfk.cz

Nepovinně můžete návrh poslat i poštou v tištěné podobě na adresu Produkce AČFK, Sportovní hala, nám. Míru 860, 686 01 Uherské Hradiště. Tištěné návrhy nevracíme.

V Uherském Hradišti 16.12.2008

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/letni-filmova-skola-logo-2009.html

18.12.08