Článek

Soutěž o logotyp pro Unii profesionálních designérů ČR

Unie profesionálních designérů ČRSoutěž o logotyp pro Unii profesionálních designérů ČR

Unie profesionálních designérů ČR vyhlásila ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ, o.s. veřejnou soutěž na vytvoření nového loga a logomanuálu Unie profesionálních designérů ČR. Předmětem soutěže je navrhnout logotyp v české i anglické verzi pro Unii profesionálních designérů ČR.

Zkratka UPD by měla být základem loga — může se stát sama o sobě grafickým symbolem, nebo k sobě může přiřadit jiný grafický symbol. Do loga musí být zakomponován kompletní název v českém jazyce Unie profesionálních designérů České republiky/ nebo Union of Professional Designers of the Czech Republic v anglickém jazyce.

1. kolo
Soutěž je koncipována jako dvoukolová. Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání, a také návrhy na nosiči CD v elektronické podobě ve formátu jpg, tiff nebo eps, a CV, řádně vyplněnou písemnou přihlášku, nejpozději do 15. 9. 2008, do 18 hodin. Přihláška (na speciálním formuláři) spolu se soutěžním dílem a CD musí být do uvedené doby doručeny na adresu prezidenta UPD ČR Ivana Dlabače — studio DIVAN DESIGN, Dělnická 53,170 00 Praha 7, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Logotyp UPD“. Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhu do soutěže v určeném termínu a neodpovídá za pozdní doručení návrhů poštou. Soutěž je neanonymní.

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně 1 návrh loga, maximálně 5 návrhů. Každé soutěžní dílo musí být předloženo na formátu A3, na papíře vyšší gramáži v základním barevném i černobílém provedení (tj. negativ — pozitiv). Logo musí být vyvedeno ve dvou variantách tj: v maximálním rozměru 150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15 x 15 mm. Z druhé strany této A3 bude jméno a příjmení autora, rok narození, případně název firmy či studia.

2. kolo
Po vyhodnocení prvního kola stanoví vyhlašovatel soutěžícím ještě další požadavky na rozpracování soutěžního díla s tím, že jejich splnění je rovněž podmínkou účasti ve druhém kole soutěže. Jde o návrh logomanuálu, který se bude skládat zejména z náhledů na vizitky, hlavičkový papír A4, tiskovou zprávu A4, prezentační desky A4, obálky A4, A5. Vyhlašovatel se se soutěžícími, kteří postoupí do 2. kola setká na osobní konzultaci a to před samotným vyhlášením 2. kola, z důvodů bližší a přesnější specifikace. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní dílo v druhém kole nejpozději do 10. 10. 2008, do 18 hodin na stejnou adresu UPD na základě písemné výzvy vyhlašovatele se stanovenými podmínkami.

Specifikace zadání:
Logotyp by měl vyjadřovat poslání a zaměření organizace. Reprezentovat jasně a výstižně u nás i v zahraničí. Logo a patřičný vizuální styl se posléze musí projevit na všech tiskovinách a materiálech, které vydává UPD.

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise podle následujících kritérií:
a) splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na obsah soutěžního díla, tj. logo by mělo být snadno identifikované s UPD
b) originalita a výtvarná úroveň řešení
c) celková koncepce vizuální identity
d) původnost soutěžního díla
e) jednoduchost a srozumitelnost
f) nadčasovost řešení
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Vítěz soutěže získá právo stát se čestným členem UPD ČR a členství zdarma na dobu neurčitou. (Předmětem této smlouvy bude jak vytvoření grafického manuálu nového loga UPD, tak i poskytnutí výhradních oprávnění vyhlašovateli dílo užít v neomezeném rozsahu). Termín pro předání zakázky vyhlašovateli, jakož i další smluvní podmínky, budou stanoveny po dohodě. Předpokládá se do 6 týdnů od podepsání smlouvy s vítězem.

Vyhlašovatel je oprávněn užít každé soutěžní dílo v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže a rozsáhlejší prezentaci jejích výsledků (dílčích i celkových). Všichni soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytnou své návrhy pro prezentaci této soutěže.

Určení soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které splní zadání soutěže.

Složení poroty:
Porota bude složená z členů Rady Unie profesionálních designérů ČR ve složení: Alexius Appl, Václav Capouch, Jan Čapek, Ivan Dlabač, Jan Fišer, David Karásek, Jiří Kočandrle, Veronika Loušová, Miloslav Šindler, Ladislav Škoda, Jiří Španihel, Martin Tvarůžek

Pro bližší dotazy kontaktujte:
Ivan Dlabač
e-mail: ivan@divan.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/unie-profesionalnich-designeru.html

29.08.08