Článek

Soutěž na vytvoření loga Regionálního muzea v Kolíně

Muzeum KolínSoutěž na vytvoření loga Regionálního muzea v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření nového loga – značky (dále jen logo). Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby starší 18-ti let. Soutěžní návrhy je možné zasílat do 19. 02. 2010, 17:00 hod., na adresu: Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 35, 280 02 Kolín I. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 05. 03. 2010.

Vyhlášeno dne 20. 1. 2010

1. Informace o vyhlašovateli:

Regionální muzeum v Kolíně (dále jen RMK) příspěvková organizace Středočeského kraje, působí v oblasti kultury, vědy a vzdělávání na regionální úrovni. Kromě muzeí v Kolíně (Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku-čp. 35, Červinkovský dům-čp. 27 a Stará škola-čp. 24) provozuje Muzeum lidových staveb v Kouřimi, Muzeum Kouřimska v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě, viz www.muzeumkolin.cz.

2. Zadání soutěže:

Předmětem soutěže je vytvoření loga – značky (dále jen logo) RMK, které se stane základem nové vizuální identity RMK. Mělo by charakterizovat muzeum jako moderní kulturní instituci, mělo by být jednoduché, elegantní, moderní a komunikativní, zároveň originální a snadno identifikovatelné. Může obsahovat zkratku „RMK“, není to však podmínkou ani kritériem.

Logo musí být použitelné v rámci jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje resp. jeho příspěvkových organizací viz manuál (str. 126) ke stažení zde.

Soutěž je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Soutěžící musí být starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise
a osoby jim blízké.

3. Podmínky soutěže:

Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do pátku 19. února 2010 do 17:00 hod., a to v tištěné podobě na adresu: Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova 35, 280 02 Kolín I; v řádně uzavřené obálce označené nápisem „NEROZLEPOVAT – soutěž LOGO RMK“. Tento termín se považuje za uzávěrku. Soutěžní návrhy lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání soutěžního návrhu se přitom považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou RMK.

Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný
ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům. Návrhy, které nezvítězí budou autorům vráceny zpět pouze na vyžádání.

4. Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů:

Každý soutěžící může odevzdat maximálně tři návrhy loga, z nichž každý bude zpracován samostatně. Návrhy odevzdá v tištěné nebo kreslené podobě ve formátu A4. Do soutěže budou zařazeny pouze ty návrhy, které budou obsahovat níže uvedené náležitosti, vyjma nepovinného bodu d):

Obálka s návrhem loga musí obsahovat:

a) logo – barevná varianta (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 12×12 mm); samostatná A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů.

b) logo – černobílá varianta (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 12x12mm); samostatná A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů.

c) logo – černobílá varianta negativní (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 12×12 mm); samostatná A4 bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů.

d) popis návrhu loga – nepovinné (rozsah maximálně 1 normostrana); samostatná A4, bez uvedení jakýchkoliv kontaktních údajů.

e ) obálku označenou heslem „NEROZLEPOVAT – Kontaktní údaje“, která musí obsahovat:

ea) kopii návrhu loga

eb) čestné prohlášení zaručující autorství loga bez jakýchkoliv, byť i teoretických autorskoprávních nároků třetí strany. (Účastník soutěže musí být autorem návrhu.)

ec) kontaktní údaje autora – jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefon, případně IČO či jiné identifikační údaje.

5. Hodnotící komise se skládá ze sedmi členů ve složení:

Mgr. Petra Hollerová (historik umění, RMK)
Bc. Zdeněk Mazač (náměstek ředitele RMK)
Mgr. Vladimír Rišlink (ředitel RMK)
Vladimír Sládek (novinář, Kolínský PRES)
Mgr. Jindřich Záhorka (historik umění, NPÚ–ÚP Praha)
ak. mal. Václav Zoubek (ředitel Rabasovy galerie Rakovník)
Mgr. Klára Zubíková (vedoucí Odboru kultury a památkové péče SK)

Sekretářkou soutěže byla jmenována paní Jana Formánková zaměstnankyně RMK. Sekretářka eviduje soutěžní návrhy, připraví je k hodnocení a kontroluje dodržení podmínek. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

6. Kriteria hodnocení:

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:
• originalita, kreativní a grafické zpracování v souladu se zadáním vyhlašovatele soutěže
• původnost soutěžní práce
• možnost zmenšení na velikost 12 x 12 mm
• použitelnost v černobílém a negativním provedení
• použitelnost v rámci jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje resp. jeho příspěvkových organizací

7. Vyhodnocení soutěže:

Veřejná soutěž je jednokolová. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 5. 3. 2010.

Do téhož data bude výsledek spolu s vítězným návrhem uveřejněn na stránkách RMK: www.muzeumkolin.cz. Do data 12. 3. 2010 budou o výsledku soutěže informováni emailem nebo poštou také všichni účastníci soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vedení RMK si vyhrazuje právo nezvolit žádného vítěze soutěže.

Soutěžící, jehož návrh byl vyhodnocen hodnotitelskou komisí jako nejlepší, se stává vítězem soutěže. Odměnou pro vítěze v rozsahu předmětu soutěže je 15.000,- Kč, která bude vyplacena na základě smluvního vztahu poté, co vyhlašovatel obdrží data vítězného návrhu
v elektronické podobě ve formátech AI, EPS nebo CDR. Po finančním vyrovnání se Regionální muzeum v Kolíně stává výhradním a neomezeným vlastníkem vítězného loga. Jakékoliv nároky ze strany autora na libovolné užití loga mimo smluvní ujednání s RMK je zcela vyloučeno, jakož
i další zpoplatnění užití loga ze strany autora či třetích osob (včetně jeho variant a různých způsobů užití) atp. Výjimku tvoří seznam autorových referencí.

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Autoři návrhů nemají nárok na úhradu těchto nákladů (skicovné).

Kontaktní osoba:

Jana Formánková, e-mail: info@muzeumkolin.cz, tel. 321 722 988

Současné logo používané od roku 2002:

-

Přechozí logo, používané v letech 1966–2002:

-

Vyhlašovatel:
Regionální muzeum v Kolíně
zastoupené Mgr. Vladimírem Rišlinkem
Brandlova 35
280 02 Kolín I
IČ: 00410047
DIČ: CZ00410047

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-logo-muzeum-kolin.html

22.01.10