Článek

Soutěž na nové logo Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republikySoutěž na nové logo Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření nového loga. Předmětem soutěže je vytvoření nového loga a redesign stávajícího loga. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do pátku 19. září 2008 do 14:00 hod. Odměnou pro vítěze soutěže je 30.000 Kč.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR) vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření značky a logotypu jako jednotného vizuálního stylu pro prezentaci SP ČR. SP ČR je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

SP ČR je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech zastupující na 1600 zaměstnavatelů ČR. SP ČR reprezentuje zaměstnavatele v ČR v několika významných mezinárodních organizacích a organizuje v zahraničí akce zaměřené na podporu exportu svých členů. Navazuje na tradici Ústředního svazu československých průmyslníků založeného v roce 1918.

Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu jako základu jednotného vizuálního stylu pro prezentaci SP ČR jak v České republice, tak v Evropě a ve světě. Značka a logotyp SP ČR mají být symbolem emocí, hodnot a atributů spojených s přirozeným charakterem a historií průmyslu v České republice.

Zároveň musí vyjadřovat charakter inspirativní, moderní, sebevědomé instituce zastupující zaměstnavatele v ČR. Při výběru značky a logotypu proto bude kladen důraz na jejich spojitost jak se SP ČR jako střešní zaměstnavatelskou institucí, s průmyslem, tak s Českou republikou. Při jejich tvorbě je dán prostor pro nadhled, humor a zobrazení specifičnosti a výjimečnosti. Značka a logotyp by měly být jednoduché, elegantní, komunikativní a moderní. Měly by se zároveň vyznačovat originalitou a důvtipem.

Značka a logotyp SP ČR by se měly jednoznačně odlišovat od značek a logotypů jiných střešních organizací podobného typu. Jako vzor uvádíme webové stránky, kde jsou k vidění loga ostatních střešních evropských zaměstnavatelských svazů.

Předmětem veřejné soutěže je vytvoření

a) nového loga a
b) redesign stávajícího loga při zachování barevnosti modrá CMYK 100,47,0,0, která by mohla být doplněna oranžovou CMYK 0,45,100,0.

Soutěž je určena fyzickým osobám i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob.

Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do pátku 19. září 2008 do 14:00 hod. Soutěžní práce musí být do uvedené doby doručena na adresu Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7 a to v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat — soutěž ZNAČKA a LOGOTYP SP ČR“.

Účastníkem soutěže nesmí být zaměstnanec vyhlašovatele nebo člen hodnotitelské komise, stejně jako osoby blízké osobám zde uvedeným.
Soutěžní návrh značky a logotypu (maximálně tři návrhy od jednoho soutěžícího) bude zpracován samostatně následujícím způsobem:

a) explikace návrhu značky a logotypu (rozsah maximálně 1 normostrana);
b) značka — barevná varianta (ve dvou velikostech — 150×150 mm, 15×15 mm);
c) značka — černobílá varianta (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 15×15 mm);
d) logotyp, tj. značka ve spojení se slovním označením v české mutaci Svaz průmyslu a dopravy České republiky a anglické mutaci Confederation of Industry of the Czech Republic.

Vyhodnocení soutěže proběhne v týdnu od 22. září 2008 do 26. září 2008, kdy hodnotitelská komise určí pořadí vybraných soutěžních návrhů v jednotlivých kategoriích a určí i celkového vítěze soutěže.

Soutěžící, jejichž soutěžní návrhy se umístí v jednotlivých kategoriích na prvním, druhém a třetím místě, obdrží skicovné ve výši 3.000 Kč (na základě zaslané faktury).

Soutěžící, jehož soutěžní návrh byl vyhodnocen hodnotitelskou komisí a generálním ředitelem SP ČR jako nejlepší, se stává absolutním vítězem soutěže. Odměnou pro tohoto vítěze soutěže v rozsahu předmětu veřejné soutěže je 30.000 Kč.

Výběrové řízení je veřejné, jednokolové. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vyhlašovatel bude informovat pouze účastníky, kteří obsadili v jednotlivých kategoriích první, druhou nebo třetí pozici a první místo celé soutěže.

Kriteria hodnocení:
Kreativní a grafické zpracování v souladu se zadáním dle subjektivního hodnocení zadavatele, respektive hodnotící komise.

Termíny:
Zaslání návrhů v tištěné podobě a na CD ROM a kontaktu (včetně telefonického) do pátku 19. září 2008 do 14:00 hod., na adresu Svazu — Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 04.

Oznámení vítěze, druhého a třetího místa do 26. 9. 2008.
Oznámení absolutního vítěze do 3. 10. 2008.

Bližší informace na emailu: rhejna@spcr.cz (Ing. Růžena Hejná — ředitelka sekce Styk s veřejností a IT).

Další informace na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/svaz-prumyslu-obchodu-logo.html

28.08.08