Článek

Soutěž na logo projektu RAZEM-SPOLU

Design portalSoutěž na logo projektu RAZEM-SPOLU

Vedoucí partner projektu RAZEM-SPOLU OPRV, o.s. vyhlašuje soutěž na logo. Cílem je vytvoření loga projektu RAZEM-SPOLU. Toto logo by mělo být jednoduché, moderní a snadno zapamatovatelné. Na základě zaslaných příspěvků do soutěže bude vyhodnocen výherce, jehož odměna bude 5 000,-Kč.

Profil projektu:
Hlavním cílem projektu RAZEM-SPOLU je podpora a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, spolupráce místních iniciativ, společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Projekt je zaměřen na pořádání a realizaci různých kulturních a tradičních aktivit, které mají jedno společné nosné téma: poznávání tradic obou národů, vzájemné setkávání a prožívání obyvatel. Forma aktivit je pořádání festivalů a soutěží ( pěvecké, hudební), jarmarků tradičních řemesel, výroba prezentačního filmu, publikace Průvodce tradicemi a zvyky, informační WWW.

Do společného přeshraničního projektu jsou zapojeni tito partneři: Občané pro rozvoj venkova, o.s. Velký Týnec; Region HANÁ, o.s. Těšetice; Dechová kapela Věrovanka, o.s.; Gmina Sczcytna (Město Sczcytna).

Oblast použití loga:
Tištěná i elektronická forma komunikace, plakáty jednotlivých aktivit, informační WWW,…

Požadavky na logo:
Termín: 20. října 2008
Licence: trvale výhradní
Formát: nespecifikován
Použití: prezentace aktivit projektu

Formát loga:

A/ Logo zaslané do soutěže je potřeba vytvořit, resp. zpracovat libovolnou počítačovou grafickou technologií. Pro snadnější manipulaci a následné použití však doporučujeme použít některý z běžných formátů: jpg, tiff, eps, pdf, ai a další. Zvláště doporučení hodné jsou pak vektorové formáty.

B/ Rozměrový formát loga necháváme na Vás. Vycházejte z účelu, pro jaký bude logo použito. Viz. výše: „Oblast použití loga“. Doporučujeme pro prezentaci loga následující zpracování: logo, dopisní papír, plakát(barva pozadí, grafické rozložení ( hlavní obsah – název akce, program akce, kdy, kde; povinná publicita: logo projektu, logo OPPS ČR-PR, logo EU viz. http://www.cz-pl.eu/ke-stazeni.html ).

Odměna:
Na základě zaslaných příspěvků do soutěže vyhodnotíme jednoho výherce. Odměna bude 5 000,-Kč.

Podmínky soutěže:

1/ Zadavatelem soutěže je Vedoucí partner projektu RAZEM-SPOLU OPRV, o.s. (dále jen zadavatel) s adresou OPRV,o.s., Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec.

2/ Zasláním soutěžního loga, projevujete svůj souhlas s těmito pravidly.

3/ Autoři zaslaných příspěvků dále souhlasí se  zveřejněním jejich díla na internetových stránkách soutěže, popřípadě na internetových stránkách partnera soutěže. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení (popřípadě město) soutěžícího spolu s jeho dílem pro účel rozlišení jednotlivých příspěvků.

4/ Zadavatel není povinen uchovávat zaslané příspěvky či dotazy k soutěži, stejně tak nemá povinnost odpovídat na vznesené dotazy či připomínky.

5/ Účastníkem soutěže může být libovolná fyzická osoba nebo firma. Firmě účastí v soutěži nevzniká žádné právo oproti fyzické osobě, stejně tak odměna za dílo je stejná, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

6/ Za nezletilé osoby musí případnou výhru převzít zákonný zástupce.

7/ Návrh nesmí kopírovat loga jiných společností, ani jim být nápadně podobný, a dále nesmí odporovat dobrým mravům a právním předpisům České republiky.

8/ Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslané logo bez předchozího upozornění.

9/ Loga do soutěže zasílejte na adresu info@oprv.cz.

10/ Výherců soutěže bude jeden. Výsledné pořadí vyhodnotí zadavatel soutěže dle vlastního uvážení na základě zaslaných příspěvků. Výherce bude stanoven do dvou týdnů od ukončení soutěže.

11/ Zadavatel si vyhrazuje právo nepoužít vítězné logo pro účely prezentace společnosti.

12/ Předání výhry proběhne na adrese zadavatele Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec, pokud nebude stanoveno jinak.

13/ Výherce je povinen vyzvednout výhru do jednoho kalendářního měsíce od vyhlášení výsledků zadavatelem. Nevyzvednutá výhra propadá a nelze je dále nijak vymáhat.

Závěrečná a obecná ustanovení:

Účastník grafické soutěže, jako autor přihlášeného grafického díla, potvrzuje, že je jeho výlučným autorem a že mu náleží ke grafickému dílu veškerá autorská práva. Současně účastník soutěže prohlašuje, že soutěžní dílo je jeho původním dílem a není kopií již existujícího díla. Zadavatel si vyhrazuje právo grafickou soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit či změnit její pravidla. Zadavatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Proti určení osoby, autora či děl označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze odvolat. Na ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní cestou. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Ochrana osobních údajů:

Každý účastník soutěže poskytuje zadavateli zasláním soutěžního e-mailu výslovný souhlas s tím, aby zadavatel zpracoval uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo ve své marketingové databázi. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání účastníkem. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán. Zadavatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu info@oprv.cz.

Další informace o soutěži najdete na stránkách vyhlašovatele.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-logo-razem-spolu.html

07.10.08