Článek

Soutěž na vytvoření logotypu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno

Divadelni svetSoutěž na vytvoření logotypu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno

Brněnské kulturní centrum vyhlašuje soutěž na vytvoření logotypu mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Soutěžní návrhy je možné zasílat do 30. 10. 2009 24:00 na adresu Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, Divadelní svět Brno, Radnická 4–10, 658 78 Brno. Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. 11. 2009.

Divadelní svět Brno je devítidenní mezinárodní festival, jehož první ročník se uskuteční v červnu 2010. Festival bude zahrnovat divadelní představení českých i zahraničních souborů v brněnských divadelních budovách i pod širým nebem.
Nové logo bude používáno jako součást korporátní identity festivalu a v rámci propagace jednotlivých ročníků, které budou mít samostatný grafický vizuál.

Zadání soutěže:

Předmětem soutěže je vytvoření logotypu nového mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno.
1.logo musí obsahovat některou z těchto variant, akceptováno je i více variant (volba je ponechána na účastníkovi soutěže):
a)zkratku názvu v provedení DSB
b)zkratku názvu v provedení DS Brno
c)celý český název festivalu Divadelní svět Brno,
d)český název festivalu „Divadelní svět“, anglický název „Theatre World“ a „Brno“, přičemž „Brno“ se musí vázat k oběma jazykovým variantám názvu
2.logo musí být dodáno v barevné a černobílé variantě
3.logo musí být použitelné v různých velikostech (od vizitek po billboardy)
4.navržené logo musí být využitelné pro různé účely (např. vizitky, trička, hlavičkové papíry, plakáty, propagační předměty apod.)

Podmínky soutěže:

Do soutěže budou zařazeny všechny návrhy, které budou splňovat tyto podmínky:
1.Budou dodány v uzavřené obálce s označením „soutěž LOGO Divadelní svět“ na adresu Brněnské kulturní centrum, p.o., Divadelní svět Brno, Radnická 4–10, 658 78 Brno. Lhůta podání se při osobním předání v sídle Brněnského kulturního centra, p.o. stanovuje do 30.10.2009 15:00 hod., v případě podání k poštovní přepravě budou do soutěže zařazeny návrhy s podacím razítkem do 30.10.2009 včetně.
2.Budou obsahovat minimálně jeden a maximálně pět návrhů, při využití různých variant (viz zadání, bod 1) bude každá počítána jako jeden návrh.
3.Každý návrh bude předložen v tištěné a elektronické formě na pevném médiu (formát JPG či PDF např. na CD nebo DVD).
4.K návrhům bude přiložena ukázka umístění loga, povinně na vizitkách a hlavičkových papírech, nepovinně další využití.
5.Bude přiložen dokument obsahující kontaktní údaje autora (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, případně IČO či jiné identifikační údaje) a čestné prohlášení zaručující autorství logotypu bez jakýchkoliv, byť i teoretických autorskoprávních nároků třetí strany. Tzn. účastník soutěže musí být autorem návrhu.

Kritéria hodnocení:

1.splnění zadání a podmínek soutěže
2.originalita a výtvarná úroveň řešení
3.původnost soutěžního díla
4.srozumitelnost loga ve spojení se zaměřením festivalu
Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované váhy.

Vyhodnocení soutěže:

1.Vyhodnocení soutěže proběhne do 30. 11. 2009.
2.Užší výběr provede management festivalu Divadelní svět Brno.
3.Výběr vítězného loga z užšího výběru provede dramaturgická rada festivalu Divadelní svět Brno.

Odměna:

Vítěz soutěže obdrží jednorázovou odměnu ve výši 10 000 Kč na základě smluvního vztahu s BKC poté, co poskytne bezvadný vítězný návrh v elektronické formě ve formátu AI, EPS nebo CDR. Po finančním vyrovnání se nové logo stává výhradním vlastnictvím Brněnského kulturního centra, p.o. Jakékoliv nároky ze strany autora na libovolné užití loga mimo smluvní ujednání s BKC je zcela vyloučeno, jakož i další zpoplatění užití loga ze strany autora či třetích osob (včetně jeho variant a různých způsobů užití) atp. Výjimku tvoří seznam autorových referencí.

Brněnské kulturní centrum, p.o., si vyhrazuje:

–právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
soutěže,
– kromě práva zrušit soutěž bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem,
– před rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči (tj. zájemci) v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

Uchazeči nemají nárok na náhradu škody či jiných výdajů včetně ušlého zisku, a to ani v případě, kdy zadavatel tzn. Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, využije výše uvedená vyhrazená práva.

Zadání soutěže najdete rovněž na webových stránkách Brněnského kulturního centra, p.o. – www.bkc.cz a festivalu www.divadelnisvet.cz.

Kontaktní adresa:

Vyhlašovatel
Brněnské kulturní centrum, p. o. ,
Radnická 4–10
658 78 Brno
IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460

Kontaktní osoba:

Silvie Sanža
e-mail: sanza@divadelnisvet.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/logotyp-divadelni-svet-soutez.html

02.10.09