Článek

Soutěž na nový vizuální styl pro Letní filmovou školu Uherské Hradiště 2008

AČFKSoutěž na nový vizuální styl pro Letní filmovou školu Uherské Hradiště 2008

AČFK, o.s. vypisuje výběrové řízení na grafické zpracování jednotného vizuálního stylu pro Letní filmovou školu Uherské Hradiště 2008 (25. 7. – 3. 8. 2008). Výběrové řízení je vypsáno ke dni 4. 1. 2008. Uzávěrka prvního kola soutěže je 15. 2. 2008.

Co je Letní filmová škola Uherské Hradiště
Letní filmová škola Uherské Hradiště je akcí s dlouholetou tradicí. Její historie a původ sahá do počátků tzv. klubového hnutí v Československu v 60. letech. V 90. letech se LFŠ stala jednou z předních filmových událostí v české kultuře a tou zůstává do současnosti. Jejím hlavním cílem je vytvářet pravidelný, tématicky stanovený filmový i doprovodný program, který rozšiřuje společenské, politické a kulturní souvislosti. Hlavní cílovou skupinou Letní filmové školy jsou převážně studenti a lidé ve věku 17 – 30 let.

Program 34. LFŠ Uherské Hradiště 2008
Program bude tvořit pestrou, ovšem konzistentní a přehledně uspořádanou mozaiku. V současnosti známými a rozvíjenými tématy jsou Film a magie, Hranice a perspektivy: 1968 (výročí roku 1968 z pohledu zahraničních filmařů a umělců), Filmový Egypt (Egyptský film, Egypt jako filmový prostor) Pavel Kohout a film (80. narozeniny) a další.

Předmět výběrového řízení
Cílem je vytvoření jednotného vizuálního stylu a prezentace 34. Letní filmové školy Uherské Hradiště na území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky v rozsahu

•    plakáty různých formátů (A0, A1, programový plakát, plakáty na doprovodné akce, ozvěny, bianco plakáty atd.)
•    katalog, sborník
•    programová brožura
•    výprava prostor na LFŠ (plachty, bannery, stojany, průčelí budov)
•    webové stránky LFŠ
•    inzertní a informační bannery (v počtu cca 10 ks – flash, gif)
•    prezentační materiály LFŠ (pdf, powerpoint)
•    grafický lay-out Filmových listů (zpravodaje LFŠ, jedno vydání před LFŠ a během LFŠ denní vydání)
•    reklamy v médiích (v počtu cca 30 lišících se kusů)

Účastníci výběrového řízení

Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

Podmínky výběrového řízení
Soutěžící do uzávěrky 1. kola soutěže, tj. do 15. února 2008, dodají soutěžní práci a řádně vyplněnou přihlášku na níže uvedenou adresu (viz kontaktní adresy). Zasláním přihlášky poskytují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.
Soutěžící postoupivší do 2. kola budou vyzváni k odevzdání dopracovaných návrhů do 10. března 2008.

Zadání výběrového řízení
Požadovaný rozsah a zpracování pro 1. kolo
•    1 ideový plakát formátu A1 – výtisk 1:1
•    seznam referenčních realizací a ukázky relevantních realizací

Požadovaný rozsah a zpracování pro 2. kolo
•    1 plakát doprovodných akcí A1 – výtisk 1:1
•    návrh 3 úrovní webových stránek – CD s návrhem ve formátu html nebo  pdf
•    1 vnitřní dvoustrana katalogu (A5) – výtisk 1:1
•    obálka katalogu (A5) – výtisk 1:1


Hodnocení

Vyhodnocení soutěžních prací provede hodnotící komise ve složení:
Pavel Rajčan (člen Rady AČFK)
Pavel Bednařík (umělecký ředitel AČFK)
Vladimír Kovařík (designer, ředitel Ústavu vizuální tvorby, FMK UTB ve Zlíně)
Lenka Zemánková (zástupce Produkce AČFK)
Martin Hrouzek (ředitel produkce AČFK)

Kritéria hodnocení

•    splnění požadavků z hlediska předmětu výběrového řízení a požadavků na obsah soutěžního díla
•    originalita a výtvarná úroveň řešení
•    původnost soutěžního díla
•    jednoduchost a srozumitelnost

Vyhodnocení prvního kola
Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční  20. 2. 2008. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise na základě hodnotících kritérií nejvýše pět návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže.

Vyhodnocení druhého kola
Hodnocení druhého kola soutěžních návrhů bude provedeno hodnotící komisí a soutěžícími na základě osobní prezentace návrhů soutěžícími.
Termín prezentace pro 2. kolo soutěže bude oznámen soutěžícím do konce února 2008.

Vyhlášení výsledků
Vyhlašovatel na základě vyhodnocení druhého kola vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.
Všem soutěžícím budou písemně oznámeny výsledky soutěže bezprostředně po vyhodnocení obou kol.

Ceny
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.  Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 5.000 Kč. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 135 000 Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže bez nároku na další honorář postoupí vyhlašovateli výhradní a časově i teritoriálně neomezenou licenci ke všem způsobům užití jednotného vizuálního stylu Letní filmové školy Uherské Hradiště 2008.

Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě.

Kontaktní adresy

Vyhlašovatel
Asociace českých filmových klubů, o.s.
Sportovní hala, nám. Míru 860, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 613 87 550, jednatel Petr Korč

Kontaktní osoba
(zajišťuje vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími)
Lenka Zemánková
tel.: 724 339 599

Návrhy dle zadání zasílejte poštou nebo předejte osobně i s vyplněnou přihláškou a s vlastním portfoliem nebo odkazem na vlastní portfolio dosavadní tvorby do 15.2.2008 12:00 hod na adresu: Produkce AČFK, Sportovní hala, nám. Míru 860, 686 01 Uherské Hradiště
Návrhy nevracíme.

V Uherském Hradišti dne 4.1.2008
Martin Hrouzek

Další informace a přihláška je stažení na stránkách AČFK.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-filmova-skola-hradiste.html

23.01.08