Článek

Soutěž na grafické ztvárnění projektu „Znárodněné Československo“

AuditoriumSoutěž na grafické ztvárnění projektu „Znárodněné Československo“

Nakladatelství Audiotorium vyhlašuje soutěž na grafické ztvárnění knihy a doprovodné
expozice sdružené v projektu „Znárodněné Československo“. Soutěže se mohou zúčastnit
jednotlivci nebo grafická studia. Vyhlašovatelem soutěže je nakladatelství zaměřené na
vydávání odborné literatury

Soutěž se týká pouze některých prvků širšího projektu. Výherci (nebo výhercům) v soutěži budou zadány i další zakázky související s projektem.

Projekt, jehož se soutěž týká, má za cíl veřejnosti prezentovat knihu a doprovodnou výstavu na téma znárodnění v Československu v letech 1918-1993. Obě součásti projektu, tj. kniha i výstava, budou prezentovány veřejnosti současně, čemuž má odpovídat jejich obdobné grafické ztvárnění.

A. Zadání soutěže:

1. grafické ztvárnění knihy Znárodněné Československo, konkrétně:
a. obálka
b. vnitřek (pro účely soutěže stačí návrh sazby dvou stran textu)

2. grafický návrh ztvárnění výstavy Znárodněné Československo, konkrétně:

a. plakát (ve dvou variantách orientace – na výšku a na šířku)
b. výtvarné pojetí expozice: vzor výtvarného zpracování výstavního panelu (dle uvážení účastníka soutěže lze připojit i další návrhy, zejm. celkové výtvarné pojetí výstavy, rozmístění panelů, doporučení dalších výtvarných nebo exibičních prvků, světelné a zvukové efekty apod.)

Vítáme další nápady na vizuální prezentaci knihy i expozice (např. logo projektu apod.)
   
Podrobnosti k požadavkům:
– kniha i expozice musí na sebe graficky navazovat
– součástí všech grafických návrhů musí být logo zadavatele (na vyžádání dodáme)
– níže jsou uvedeny podklady pro návrhy

B. Náležitosti návrhů:

Hlavní údaje
– účastníci soutěže musí uvést cenu za realizaci jejich grafického projektu, a to odděleně za grafické služby na zpracování knihy i výstavy
– vedle ceny za grafické služby musí účastníci soutěže uvést náklady na materiální zajištění realizace výstavy
– k návrhu lze připojit informaci, zda účastník soutěže je schopen zajistit také vytvoření webové prezentace výstavy a cenu za tuto službu

Přílohy
Nutnou součástí návrhů jsou:
– popis dosavadního působení v oblasti knižní grafiky (realizace obálek a sazby) a výtvarného zpracování výstav, ev. jiných zkušeností s podobnými projekty
– reference (ve formátu pdf nebo odkaz na web) – jako reference neposílejte jinou než knižní  grafiku nebo grafické zpracování výstavních prostor (neposílejte návrhy katalogů, firemní grafiky apod.)!!!!

C. Informace k zadání:

Kniha:
– rozměry knihy: 177 x 255 mm (s odůvodněním lze navrhnout jiné rozměry)
– text knihy je oborný/populárně-naučný, zaměřený na odborníky a zájemce o historii
– kniha bude obsahovat černobílé fotografie (cca. 30 v celé knize).
– kniha bude V8 s přebalem, cca. 400 stran

Výstava:
– má graficky navazovat na knihu
– bude obsahovat cca. 20 panelů rozdělených podle následujících období 1. 19. století a předrepublikové období českého státu, 2. 1918-1939, 3. 1939-1945, 4. 1945-1948, 5. 1948-1990, 6. restituce 90. let
– panely budou obsahovat text a černobílé fotografie (zvětšeniny)
– plakáty musí zahrnovat prostor pro umístění log sponzorů

D. Podklady pro soutěžní návrhy

Logo zadavatele v křivkách zašleme na vyžádání, ev. lze použít grafiku z webu www.auditorium.cz.

Na přední straně obálky knihy musí být uvedeny tyto údaje:
Znárodněné Československo
Jan Kuklík
logo vyhlašovatele

Zadní strana obálky bude obsahovat stručný popis knihy.

Plakát výstavy musí obsahovat tyto údaje:
Znárodněné Československo
Historie znárodnění v Československu 1918-1993.
15. září – 15.října 2008
Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Podmínky účasti v soutěži
– soutěže se mohou účastnit pouze grafici a grafická studia, která mají zkušenosti s knižní grafikou (realizováno nejméně 5 návrhů knižní grafiky).
– návrhy se podávají výlučně v elektronické podobě, prostřednictvím elektronické pošty.
– ze soutěže budou vyřazeny návrhy, které neobsahují náležitosti požadované v části A a B.

Parametry hodnocení
Výherce soutěže bude vybrán podle kritérií v následujícím pořadí:
1. Kvalita grafického zpracování knihy i expozice dle subjektivního hlediska vyhlašovatele soutěže
2. Cena za grafické služby
3. Celková cena za grafické služby a hmotnou realizaci expozice

Termíny a způsob zasílání:
Své návrhy posílejte výlučně v elektronické podobě na email redakce@auditorium.cz, a to do15. července 2008. Email označte předmětem SOUTĚŽ. Všem zúčastněným bude výsledek oznámen nejpozději do tří týdnů od uzavírky soutěže.

Důležité informace k účasti v soutěži:
– Vyhlašovatel soutěže nehradí jakékoli náklady na účast v soutěži.
– Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že žádný z odmítnutých návrhů neužije bez souhlasu autora návrhu.
– Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze zaslaných návrhů jako vítěze soutěže.
– Jestliže s vítězem soutěže nedojde k uzavření smlouvy, určí vyhlašovatel nového vítěze.
– Vyhlašovatel může vybrat více vítězů, tj. vítěze obou zadání soutěže (knihy a výstavy) odděleně, resp. může vybrat více vítězů.
– Na uzavření smlouvy nevzniká vítězi v soutěži právní nárok.
– Obsah smlouvy s vítězem soutěže, stejně jako grafické ztvárnění díla, se může lišit oproti obsahu soutěžícího návrhu.
– Rozhodnutí o vítězi soutěže náleží výlučně do pravomoci redakce nakladatelství Auditorium.
– Každý ze soutěžících může být na základě podaného návrhu vyhlašovatelem vyzván k jeho doplnění nebo změně dle návrhů vyhlašovatele.
– Proti rozhodnutí o vítězi soutěže není odvolání.

Dotazy k soutěži adresujte na email redakce@auditorium.cz. Informace o vyhlašovateli soutěže získáte na www.auditorium.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/auditorium-soutez.html

12.06.08