Článek

Typograf Bas Jacobs z Underware vystoupí v Praze a Plzni

Bas JacobsTypograf Bas Jacobs z Underware vystoupí v Praze a Plzni

Zveme vás na dru­hou před­nášku cyklu de.sign, která se usku­teční 23. dubna v Plzni a 24. dubna v Praze. Vystoupí Bas Jacobs ze známé nizo­zem­ské písmo­lijny Under­ware. Značka Under­ware se mezi gra­fic­kými desig­néry pro­sla­vila pře­de­vším úspěš­nými fonty Auto, Bello, Fakir, Liza nebo Sauna.

-
Bas Jacobs. Zdroj: de-sign.info

Underware a Bas Jacobs

Písma nabí­zená pod znač­kou Under­ware patří mezi gra­fic­kými desig­néry k mimo­řádně oblí­be­ným. Snad v kaž­dém knih­ku­pec­tví v Evropě najdete ale­spoň jednu obálku, kte­rou zdobí jedno z jejich písem. Za touto nizo­zem­skou spo­leč­ností stojí tři mladí typo­gra­fové, Akiem Helmling, Sami Kor­temäki a Bas Jacobs, kteří ji zalo­žili v roce 1999. A právě posledně jme­no­vaný bude dru­hým hos­tem před­náš­ko­vého cyklu de.sign, který je zamě­ře­n na pre­zen­taci sou­čas­ného gra­fic­kého designu a typo­gra­fie českému publiku.

-
-
Ukázka pásma Bello. Zdroj: underware.nl

 

Značka Under­ware se mezi gra­fic­kými desig­néry pro­sla­vila pře­de­vším úspěš­nými fonty Auto, Bello, Fakir, Liza nebo Sauna. Velmi popu­lární jsou workshopy, které Under­ware po celém světě orga­ni­zuje již více než 10 let, ale také typo­gra­fické rádio Type Radio (najdete zde rozhovor například i s Peterem Biľakem či Filipem Blažkem), které od roku 2004 zve­řej­ňuje roz­ho­vory se zají­ma­vými lidmi svě­tové typo­gra­fické scény (k posle­chu je více než 500 epizod!).

 

-
Ukázka pásma Fakir. Zdroj: underware.nl

 

-Interactive Design Conference

Cyklus de.sign je věnovaný současnému grafickému designu. Letošní ročník je zaměřen především na tvorbu písma.

Termín a místo konání:
23. dubna v 16 hodin na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni
24. dubna od 19 hodin v Praze v Insti­tutu Cervan­tes.

Vstupné:
Zdarma
Svou účast můžete potvr­dit na face­boo­ko­vých strán­kách praž­ské a plzeň­ské přednášky.

Další informace

Zdroj textu a obrázků: de-sign.info

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/bas-jacobs-underware-design.html

15.04.14